Privacybeleid

1. Inleiding

De technologische ontwikkelingen in samenwerking met een steeds meer digitale overheid  stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Stichting “De Peelcomedianten” is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de stichting uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van diensten, zoals het abonneren op een nieuwsbrief, bestellen van kaarten of een vraag die u stelt via mail. Wanneer u hier gebruik van maakt mag u verwachten dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom heeft de stichting vastgelegd hoe wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en ziet erop toe dat er geen onnodige gegevensuitwisseling plaatsvindt. Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt per 25 mei 2018 de eisen uit Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Zo mogen er niet meer gegevens gedeeld worden dan noodzakelijk, mogen de gegevens niet gebruikt worden voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en moeten ze adequaat worden beveiligd. De wetgeving onderschrijft algemene regels waar de stichting “De Peelcomedianten” zich aan dient te houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

2. Uitgangspunten

De stichting draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt de stichting zich aan het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. Het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Aanverwante informatie moet hierbij  eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk te zijn.

Grondslag en doelbinding
De stichting zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.  Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Minimale gegevensverwerking
De stchting “De Peelcomedianten” streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de stichting voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

3. Verwerkingen

Stichting “De Peelcomedianten” verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 •  Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
 • Telefonisch contact
 • Verwerken kaartbestellingen voor voorstellingen

5. Bewaartermijn

Stichting “De Peelcomedianten” zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de stichting houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 •  Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: [bewaartermijn]
 • Telefonisch contact: [bewaartermijn}
 • Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn]

6. Delen met derden

Stichting “De Peelcomedianten” verstrekt uw gegevens niet aan derden.

7. Register van verwerkingsactiviteiten

Stichting “De Peelcomedianten” is een transparante stichting en houdt daarom een register van
verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden
  verwerkt;
 • de bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • de getroffen beveiligingsmaatregelen.

9. Waar heeft u recht op?

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn als volgt:
Inzagerecht
U heeft het recht de persoonsgegevens die de stichting “De Peelcomedianten” verwerkt in te zien.
Correctierecht
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen in geval deze gegevens niet (langer) juist zijn.
Verwijderingsrecht
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit recht geldt voor alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van de vitale belangen van u of anderen. In de gevallen waarin u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens om u te informeren over activiteiten van de stichting en soortgelijke verwerkingen in het kader van directe marketing, dan
zullen wij dit bezwaar altijd goedkeuren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt. Voor andere bezwaren zullen deze worden onderzocht en zal u op de hoogte worden gebracht van de beslissing.
Recht op beperking
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de stichting van uw gegevens tijdelijk stopzet. U kunt zich in vier situaties op dit recht beroepen, namelijk:

 • In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot correctie;
 • Indien uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden maar u deze verwijdering niet wenst;
 • Indien de stichting uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door uw verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen van de stichting in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming of van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast betreft het uw persoonsgegevens die door u aan de stichting zijn verstrekt. Het recht geldt alleen voor de gegevens die in digitale vorm worden verwerkt (en dus niet voor persoonsgegevens die op papier worden verwerkt). U bent vrij de persoonsgegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Indien er een koppeling bestaat tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u
de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die direct doorgifte namens u verzorgen. U kunt hierover informeren naar de mogelijkheden als u een aanvraag indient.
Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht de gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen alle verwerkingen dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerkingen die voor het intrekken van de toestemming zijn uitgevoerd. Deze blijven dus rechtmatig.
Uitoefening van uw rechten
Als u een vraag/verzoek indient, zullen wij deze in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten vanwege de complexiteit en/of het aantal verzoeken, dan kan de termijn voor het beantwoorden daarvan oplopen tot drie maanden. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. De hierboven beschreven rechten zijn niet allemaal absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn
waardoor wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Daarom zal ieder verzoek worden beoordeeld. Mochten wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zullen wij u hiervoor onze motivatie geven. Indien u het niet eens bent met de keuze, kunt u kiezen om naar de rechter te gaan. De uitzondering op het niet absoluut zijn van de rechten is het recht van bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Als u hier uw toestemming voor intrekt,zal dit voor onze commerciële uitingen worden nageleefd.

10. Informatiebeveiliging

Stichting “De Peelcomedianten” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

11. Wijzigen privacystatement

Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden. Bij wijzigingen wordt u hiervan op de hoogte gesteld via internet. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@peelcomedianten.nl .
Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen [link].
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Neem dan contact op met ons: info@peelcomedianten.nl